نام کاربری :  
  پسورد :  
 
     
 
 
نام کاربری :  
  پسورد :  
 
   
 
 
نام کاربری :  
  پسورد :  
 
   
 
 
TEL: +98(21) 44006901-3
FAX: +98(21) 44058492
 
 

   موافقتنامه خدمات

   
موافقتنامه خدمات
(Disclaimer) رفع مسئوليت/(Privacy Policy) رويه حفاظت/(Agreement) توافقنامه مربوط به شرکت مهندسین پایداری اطلاعات دوران
 
اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال 
ميشود. 
اين توافقنامه توسط و مابين شركت مهندسین پایداری اطلاعات دوران كه در اين توافقنامه "-------------" ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست. 
اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران را تعيين نموده و تعهدات مهندسین پایداری اطلاعات دوران به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به مهندسین پایداری اطلاعات دوران را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند. 
* اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي مهندسین پایداری اطلاعات دوران، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و مهندسین پایداری اطلاعات دوران مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و  توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد.
* تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (UDRP) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات مهندسین پایداری اطلاعات دوران، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي از اين توافقنامه هستند درك و موافقت نموده كه به آن عمل نمايد.
* علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در مهندسین پایداری اطلاعات دوران استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي در صورتي كه  نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد.
* قوانين كلي مطرح شده در بند "الف" در مورد تمامي مشتركين مهندسین پایداری اطلاعات دوران اعمال مي شود. توافقنامه هاي خاص مربوط به خدمات و يا محصولات، در بند "ب" مطرح شده اند كه هريك صرفا در مورد مشتركيني كه آن محصولات يا خدمات را تهيه نموده اند قابل اجراست. 

الف) قوانين كلي خدمات و محصولات
  
1) توافقنامه و تغييرات 
مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است مهندسین پایداری اطلاعات دوران بر اساس تغییرات قوانین ملی و بین المللی هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات مهندسین پایداری اطلاعات دوران انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي مهندسین پایداری اطلاعات دوران مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات ايران تكنولوژي مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به مهندسین پایداری اطلاعات دوران اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشترك نبايد زودتر از 15 روزپيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد. 
2) اطلاعات صحيح 
مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران اطلاعات صحيح در اختيار شرکت قرار دهدو مهندسین پایداری اطلاعات دوران براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا مهندسین پایداری اطلاعات دوران شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته
باشد مهندسین پایداری اطلاعات دوران به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد. 
3) حفظ اطلاعات محرمانه 
شما مي توانيد در این صفحه رويه حفظ اطلاعات محرمانه در مهندسین پایداری اطلاعات دوران را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات مهندسین پایداری اطلاعات دوران اعمال ميشود.
اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت مهندسین پایداری اطلاعات دوران در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. مهندسین پایداری اطلاعات دوران از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد. 
4) امنيت حساب 
مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به مهندسین پایداری اطلاعات دوران اطلاع داده شود.بديهي است ايران تكنولوژي هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمی‌پذيرد.
مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به مهندسین پایداری اطلاعات دوران يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و درمورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. مهندسین پایداری اطلاعات دوران از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند. 
5) عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع 
* مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.
* چنانچه مهندسین پایداری اطلاعات دوران به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد مهندسین پایداری اطلاعات دوران در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد.
* چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد مهندسین پایداری اطلاعات دوران اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجاز است در صورت مشاهده تخلف دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد.
* چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه مهندسین پایداری اطلاعات دوران، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، محدود مينمايد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.
* چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
* اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند.  
   فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب  ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد. 
6) عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت 
مهندسین پایداری اطلاعات دوران به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به مهندسین پایداری اطلاعات دوران ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه مهندسین پایداری اطلاعات دوران را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. 
اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست. 
7) مالكيت معنوي 
كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي مهندسین پایداری اطلاعات دوران متعلق به مهندسین پایداری اطلاعات دوران است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.
مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت مهندسین پایداری اطلاعات دوران مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و مهندسین پایداری اطلاعات دوران صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از مهندسین پایداری اطلاعات دوران يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است. 
8) استفاده از محصولات نرم افزاري مهندسین پایداری اطلاعات دوران 
* چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده مهندسین پایداری اطلاعات دوران را تهيه نمايد، مهندسین پایداری اطلاعات دوران به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد.
* مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند.
* مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا  plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد.
* هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد.
* نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي مهندسین پایداری اطلاعات دوران هستند.
* كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري مهندسین پایداری اطلاعات دوران بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت 
    مي شود.
* بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي مهندسین پایداری اطلاعات دوران محفوظ مي باشد.
* مهندسین پایداری اطلاعات دوران محصولات نرم افزاري خود را با ضمانت و گارانتي صريح قيد شده در هنگام قرار داد ارائه مي دهد . 
* مشتری مي پذيرد كه مسئوليت كامل هرگونه اطلاعات، فايل، تصوير و نيز ساير مواردي كه درون سايت خود قرار مي دهد، با خود او مي باشد و هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه شرکت مهندسین پایداری اطلاعات دوران نمي باشد. متقاضي همچنين متعهد مي گردد كه كليه قوانين حقوق تاليف بين المللي و داخلي را در سايت خود رعايت نموده و از ايجاد مزاحمت براي ساير كاربران اينترنت، اقدام به دستكاري و نفوذ به سايتهي ديگران، هرگونه استفاده غير قانوني از ايميل خود و ساير موارد مشابه پرهيز نمايد.
9) هزينه و پرداخت 
كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به عللی که در این توافقنامه ذکر میشود به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.
مهندسین پایداری اطلاعات دوران صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود(douranco.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي، نقدی و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت مهندسین پایداری اطلاعات دوران قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.
چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،مهندسین پایداری اطلاعات دوران به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري مهندسین پایداری اطلاعات دوران دريافت خواهد كرد.
چنانچه به هر دليل مهندسین پایداری اطلاعات دوران موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود (البته بعد از تلاش مهندسین پایداری اطلاعات دوران جهت دریافت مبالغ از طریق بالا و حتی سیستم ارتباطی که مشتری در روز قرارداد ذکر کرده است.)، مشترك موافقت مي‌نمايد كه مهندسین پایداری اطلاعات دوران اقدامات قانوني لازم جهت تسويه مشترك را انجام دهد . چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل شرکت نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه مهندسین پایداری اطلاعات دوران اقدامات قانوني لازم جهت تسويه مشترك را انجام دهد . بمنظور تسويه بدهي، مهندسین پایداری اطلاعات دوران خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.
صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه شرکت موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، مهندسین پایداری اطلاعات دوران هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.
داشت.

10) ضامن تعهدات
مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام ميكند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.
11) رفع مسئوليت 
مهندسین پایداری اطلاعات دوران تحت هيچ شرايطي (مگر ناتواني شركت ثابت گردد) در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات مهندسین پایداری اطلاعات دوران و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه مهندسین پایداری اطلاعات دوران احتمال چنين خسارتي را گوشزدكرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت مهندسین پایداری اطلاعات دوران محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط مهندسین پایداری اطلاعات دوران در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد. 
12) عدم وجود ضمانت 
مهندسین پایداری اطلاعات دوران هرگونه ضمانت غير صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند.
13) پرداخت غرامت 
مشترك توافق مي‌كند كه از مهندسین پایداری اطلاعات دوران، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از مهندسین پایداری اطلاعات دوران خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از مهندسین پایداری اطلاعات دوران 
در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد.
اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه مهندسین پایداری اطلاعات دوران در حال اجرا يا ارسال باشد مهندسین پایداری اطلاعات دوران بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجازخواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله مهندسین پایداری اطلاعات دوران را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با مهندسین پایداری اطلاعات دوران همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه مهندسین پایداری اطلاعات دوران متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در مهندسین پایداری اطلاعات دوران گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري راكه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد. 
14) قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت 
مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط مهندسین پایداری اطلاعات دوران در دادگاهاي ايران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در ايران باشد.
15) ابلاغ هاي قانوني 
كليه ابلاغها و اعلانات مهندسین پایداری اطلاعات دوران (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك ، تلفن و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به مهندسین پایداری اطلاعات دوران ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت مهندسین پایداری اطلاعات دوران باشد.
16) عناوين 
عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند . 
17) توافقنامه كامل 
توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و مهندسین پایداری اطلاعات دوران براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد. 
18) تفكيك‌پذيري 
بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند. 
19) سلب اختيار 
عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط مهندسین پایداری اطلاعات دوران در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي تمام اين توافقنامه از مهندسین پایداری اطلاعات دوران نمي‌باشد. 
20) وضعيت اضطراري 
مهندسین پایداری اطلاعات دوران همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل مهندسین پایداری اطلاعات دوران منجر به وقفه در سرويس‌دهي مهندسین پایداری اطلاعات دوران گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد مهندسین پایداری اطلاعات دوران را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند. 
21) عدم بهره مندي شخص ثالث 
هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.
ب) سيستم پيش پرداخت
* مشخصات سيستم با استفاده از سيستم پيش پرداخت مهندسین پایداری اطلاعات دوران در حقيقت مشترك پيشاپيش وجهي را به شرکت مي‌پردازد و هر زمان كه مايل بود از موجودي حساب پيش پرداخت خود استفاده مي‌نمايد. بديهي است در زمان خريد نيز بجاي پرداخت در اصل يك مرتبه موجودي به حساب مشترك واريز و همان لحظه نيز توسط سيستم برداشت ميشود تا بدين ترتيب روال استفاده از سيستم پيش پرداخت براي همه محصولات و خدمات در هر حالت رعايت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتي كه از مهندسین پایداری اطلاعات دوران خريداري مي‌نمايد و مهندسین پایداری اطلاعات دوران به وي ارئه مي‌دهد توافق مي‌كند كه هزينه آنها را با استفاده از اين سيستم انجام دهد. 
* پرداخت مشترك مي تواند از طريق كارت هاي اعتباري تعيين شده، حوالجات تلفني/تلگرافي، حواله و يا چك حقيقي يا حقوقي، نقدی و يا روشهاي پرداخت تعيين شده صورت گيرد. مشترك موافقت مي‌نمايد چنانچه چك بانكي وي وصول نگردد علاوه بر طي روال قانوني، ملزم به پرداخت جريمه اي معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده ميباشد، مهندسین پایداری اطلاعات دوران خود را مجاز ميداند اين جريمه را بدون اطلاع قبلي از حساب مشترك دريافت نمايد.
* مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد مقدار موجودي باقي مانده در حساب خود را از قسمت "گزارش حساب"در وب سايت مهندسین پایداری اطلاعات دوران بررسي نمايد. در صورت تمايل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 10% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقي به مشترك مسترد خواهد شد.
* تمامي نقل و انتقالات مالي مربوط به سيستم پيش پرداخت بر اساس ريال ايران، پوند انگلستان و يا دلار آمريكا صورت مي‌گيرد و مسئوليت محاسبه و تبديل واحد ارزهاي ديگر به ريال ، پوند و يا دلار آمريكا قبل از واريز به حساب بر عهده مشترك مي‌باشد،حداقل و حداكثري براي پرداخت وجود ندارد.
*خريدهاي بالاتر از 500.000 ريال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفيف براي مشترك بصورتي است كه در خريدهاي بعدي وي محاسبه خواهد شد، مهندسین پایداری اطلاعات دوران خود را مجاز ميداند كه هر زمان نسبت به لغو و يا تغيير اين تخفيف اقدام نمايد.
* استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت استفاده از موجودي حساب پيش پرداخت تنها براي خريد محصولات و خدمات مهندسین پایداری اطلاعات دوران از طريق وب سايت مهندسین پایداری اطلاعات دوران امكان پذير است.هيچ خريدي بدون تكميل موجودي حساب مشترك (حداقل به ميزان خريد مورد نظر) صورت نمي‌گيرد. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل بود اعتبار خود را افزايش دهد.
   مشاهده ريز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طريق لينك "كاركرد حساب" در كنترل پنل اعضاء در وب سايت مهندسین پایداری اطلاعات دوران امكان پذير مي‌باشد.حساب مشترك خريد‌هاي انجام شده، وجه باقي مانده در حساب، مبلغ هر خريد انجام شده، زمان انجام و ... را نمايش مي‌دهد. مهندسین پایداری اطلاعات دوران حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجراي هرگونه حكم قضائي، روال قانوني و درخواستهاي دولتي ضروري مي‌داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال و يا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلي و يا جزئي به روش جديد مهندسین پایداری اطلاعات دوران در هر زمان براي خود محفوظ مي‌دارد.
* ضمانتهاي ويژه مشترك توافق مي‌نمايد كه مهندسین پایداری اطلاعات دوران هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. مهندسین پایداری اطلاعات دوران صريحا اين حق را براي خود قائل  است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي مهندسین پایداری اطلاعات دوران،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد. و به صورتي انجام خواهد شد كه حق مشترك پايمال نگردد .

توافق نامه

استفاده شما از وب سایت  مهندسین پایداری اطلاعات دوران به معنای توافق کامل شما با شرایط مندرج در متن زیر خواهد بود. این توافق نامه بین گروه طراحی وب سایت مهندسین پایداری اطلاعات دوران که از این پس در این توافق نامه " مهندسین پایداری اطلاعات دوران " نامیده می شود از یک سو و شما و یا نماینده قانونی شما که از این پس " کاربر " نامیده می شود از سوی دیگر صورت میگیرد. برای استفاده از خدمات در این وب سایت می بایست این توافق نامه مورد تایید کاربر قرار گرفته باشد در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذور خواهیم بود. 

این توافق نامه کلیه قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از خدمات و یا محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران را تشریح خواهد کرد. 

قوانین مطرح شده در این توافق نامه در مورد کلیه خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران اعمال خواهد شد در صورتیکه خدمت و یا محصولی از چهار چوب این توافق نامه تبعیت نکند، در هنگام ارائه آن، توافق نامه خاص ارائه خواهد شد. 

قوانین کلی خدمات و محصولات 

1) تغییرات در توافق نامه 

کاربر می بایست با کلیه تغییراتی که هر از چند گاه ممکن است در این توافق نامه صورت گیرد، موافقت کرده و محدودیتهای جدید را بپذیرید . رعایت این بند تا زمانی که کاربر از خدمات و محصولات مهندسین پایدار یاطلاعات دوران استفاده می نماید، الزامی است . 

2) ارائه اطلاعات درست 

کاربر می بایست اطلاعات صحیح و بروز شده خود را هنگام استفاده از خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران، در اختیار آن قرار دهد.مهندسین پایداری اطلاعات دوران برای برقراری تماس با کاربر از این اطلاعات استفاده خواهد کرد .در صورت ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص که باعث گردد مهندسین پایداری اطلاعات دوران نتواند با کاربر تماس حاصل کند،مهندسین پایداری اطلاعات دوران این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را قطع و یا به حالت تعلیق در آورد. 

3) حریم خصوصی کاربر 

مهندسین پایداری اطلاعات دوران به هیچ وجه از اطلاعات خصوصی کاربر به غیر از چهار چوب " رویه های حفاظتی" مندرج در همین وب سایت استفاده نخواهد کرد. 

4) امنیت حساب (Account) کاربر 

کاربر می بایست از نامهای کاربری و گذر واژه های مورد استفاده خود  بطور کامل حفاظت نموده و در صورتیکه فرد یا افراد حقیقی و 
حقوق دیگری از آنها مورد استفاده نمایند،مهندسین پایداری اطلاعات دوران هیچگونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد. 

5) استفاده در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس 

کاربر متعهد میگردد که به هیچ عنوان از خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران بر خلاف چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع استفاده ننماید. در غیر این صورت مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجاز است که اطلاعات کاربر را در صورت تقاضای دستگاههای قضائی و دولتی برای اجرای قانون در اختیار انان قرار دهد. 
•مهندسین پایداری اطلاعات دوران این حق را برای خود قائل است که نحوه استفاده از محصولات و خدمات خود توسط کاربر را بررسی نموده و به اختیار خود آن را قطع یا تعلیق نماید. 
• چناچه کاربر با استفاده از محصولات و خدمات مهندسین پایدار یاطلاعات دوران اقدام به نشر هرزنامه (Spam) و یا سایر موارد غیر اخلاقی شود،مهندسین پایداری اطلاعات دوران مجاز به لغو خدمات خود خواهد بود. 
• اعمال غیر اخلاقی در این توافق نامه عبارتند از افترا زدن، سوء استفاده مادی و معنوی، اعمال مغایر با عفت، اعمال مرتبط با تجارت جنسی، 
اعمال مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بین الملل، وارد شدن به رایانه دیگران و بطور کلی ورود به شبکه های دیگران بصورت غیر مجاز و 
غیر قانونی (حک کردن )، انتشار ویروس و برنامه های مخرب به شبکه های دیگران ، استفاده غیر قانونی از تصاویر کودکان و ... . بدیهی است 
اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی تنها به به موارد مطروحه محدود نمی باشد. 

6) مالکیت معنوی 

کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی مهندسین پایداری اطلاعات دوران متعلق به مهندسین پایداری اطلاعات دوران  است . کاربر موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و در خواستی درباره سود خدمات و محصولات مهندسین پایدار یاطلاعات دوران نخواهد کرد. 

7) استفاده از خدمات و محصولات  مهندسین پایدار یاطلاعات دوران

• کاربر نمی تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب کند مگر با اجازه مهندسین پایداری اطلاعات دوران
• کاربر نمی تواند در نرم افزار تغییرات ایجاد کرده و یا از این نرم افزار، نرم افزار دیگری را مشتق کند. 
• هیچ عملی برای دسترسی به کد منبع (SOURCE Code) نرم افزار مجاز نمی باشد. 
• نرم افزار و تمامی نسخه های کپی آن که مشترک بطور مجاز تهیه نماید، تحت مالکیت معنوی مهندسین پایداری اطلاعات دوران هستند. 

8) هزینه و پرداخت 

کلیه هزینه های خدمات و محصولات مهندسین پایداری اطلاعات دوران بر طبق چهار چوب مندرج دروب سايت از کاربر اخذ خواهد شد . چنانچه کاربر نسبت به پرداختهای خود قصور داشته باشد،مهندسین پایداری اطلاعات دوران این حق را دارد که ادامه خدمات خود را به حالت تعلیق در آورد. 

9) عدم وجود ضمانت 

مهندسین پایداری اطلاعات دوران هیچ گونه ضمانتی مبتنی بر اینکه محصولات و خدماتش ، احتیاجات کاربر را به طور کامل بر آورده می کند، نمی دهد و همچنین اینکه، سرویس ها قطع نمی شود، برنامه ها بدون خطا هستند. 

هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند.


مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است. 
   
 
   
 
 

خدمات نرم افزاری
دیگر خدمات
مولتی مدیا
طراحی وب سایت

 
کلیه حقوق مادی، معنوی و حق نشر این وب سایت و محتوی آن متعلق به شرکت مهندسین پایداری اطلاعات دوران است.
موافقتنامه خدمات | حریم شخصی کاربران | شرایط و مقررات استفاده
.Copyright © 2000-2011 ِDouran Co.Ltd, Allrights reserved